Avís legal

Identitat del responsable: FORN DE PA JORBA, S.L.
NIF/CIF: B64810500
Inscrita en el registre Mercantil de Barcelona el 4 de setembre de 2008, al Volum 40712, Foli 206, Full B-372457, Inscripció 1a.
Domicili social: C. Gran 6 - 08292 Esparreguera (Barcelona).
Telèfon: 93 777 19 40
Correu electrònic: info@forndepajorba.com
 
FORN DE PA JORBA, S.L., en endavant FORN DE PA JORBA, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.
 
Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Accés i ús de la pàgina web

Accés a la pàgina web

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, FORN DE PA JORBA informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.
 
En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre FORN DE PA JORBA (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitats en els formularis seran propis i certs. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a FORN DE PA JORBA o a tercers. D’igual manera, els usuaris es comprometen a notificar a FORN DE PA JORBA qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats.
 
FORN DE PA JORBA es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, FORN DE PA JORBA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, a cap moment es podran exigir responsabilitats a FORN DE PA JORBA en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web de FORN DE PA JORBA per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
 
Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que FORN DE PA JORBA posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.
 
Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició dels usuaris per FORN DE PA JORBA com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, FORN DE PA JORBA posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.
 
Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís del seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, FORN DE PA JORBA garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar.

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines d’Internet de FORN DE PA JORBA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Por tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FORN DE PA JORBA.
 
En compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSICE, FORN DE PA JORBA es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador de la web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que FORN DE PA JORBA o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o si escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.
 
FORN DE PA JORBA no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de FORN DE PA JORBA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.
 
FORN DE PA JORBA no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual de FORN DE PA JORBA o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.
 
Els usuaris hauran de respectar a tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de FORN DE PA JORBA o de tercers.
 
Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, por qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a info@forndepajorba.com. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, la “LOPD”), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.
 
FORN DE PA JORBA es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-los ni utilitzar-los amb fi diferent i a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, FORN DE PA JORBA es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD.
 
Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris y FORN DE PA JORBA es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.

Política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament

FORN DE PA JORBA, S.L., en endavant FORN DE PA JORBA.

Finalitat

 • Prestació del servei contractat
 • Respondre a preguntes plantejades a través del formulari de contacte de la web
 • Tractament amb finalitats comercials, enviament d’ofertes, informació i propostes comercials.

Legitimació

Consentiment de l’interessat, a excepció de determinats suposats en els quals existeixi interès legítim

Destinataris

Les seves dades seran tractades exclusivament per FORN DE PA JORBA, a excepció d’aquells casos en els quals la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per poder emplenar la finalitat directament relacionada amb el servei contractat.

Conservació de les dades

Fins a la finalització del servei o existeixi obligació legal

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.
 
Presentar una reclamació davant Autoritat de Control (agpd.es).

Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable de tractament de les teves dades?

Identitat del responsable: FORN DE PA JORBA, S.L.
NIF/CIF: B64810500
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44507, Foli 91, Full 458138.
Domicili social: C. Gran 6 - 08292 Esparreguera (Barcelona).
Telèfon: 93 777 19 40
Correu electrònic: info@forndepajorba.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

 • Prestació del servei contractat
 • Respondre a preguntes plantejades a través del formulari de contacte de la web
 • Enviament de comunicacions comercials i promocionals.

Quina és la legitimació del tractament de les seves dades?

 • Relació contractual entre FORN DE PA JORBA i l’usuari al moment de l’execució del servei contractat, basada en l’interès legítim
 • El seu consentiment lliure, específic, informat, inequívoc.

A quins destinataris comuniquem les seves dades?

Les seves dades seran tractades exclusivament per FORN DE PA JORBA amb la següent excepció: les dades que ens proporcioni podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb el servei contractat a dalt indicat entre FORN DE PA JORBA i el cedent de les dades, com a les entitats o organismes als quals existeixi obligació legal. No es produiran transferències a tercers països fora de la Unió Europea sense que intervingui el seu consentiment.

Quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals que ens faciliti es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, o quan sigui necessari conservar-les per raó d’obligacions legals. Quan la conservació ja no sigui necessària, se suprimiran amb les mesures de Seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la seva destrucció total.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment;
 • Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades;
 • Dret de limitació de l’ús o oposició del tractament de dades;
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (agpd.es), si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Descarregui tots els models d’exercici de drets aquí.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:
C. Gran 6 - 08292 Esparreguera (Barcelona).